Ritalin a závislost

 

Je na místě ptát se, zda metylfenidát (Ritalin) nemůže u dítěte vytvořit závislost na něm, když v mozku funguje podobně jako některé návykové látky. Tuto obavu měli i lékaři, když Ritalin přicházel na trh. Postupem času obavy opadly. V praxi jsme totiž nikdy nezaznamenali rozvoj závislosti u dítěte léčeného Ritalinem. Důvodem je odlišné vstupování a vystupování z mozku v porovnání s návykovými látkami. Tento faktor pozměňuje celkový účinek Ritalinu oproti návykovým látkám a uživatele drog neuspokojuje, nevede tedy k ani k tzv. škodlivému užívání, ani k závislosti.

Naopak několika dlouhodobými studiemy bylo prokázáno, že neléčená ADHD významně zvyšuje riziko rozvoje závislosti na všech u nás dostupných psychoaktivních látkách (alkohol, tabák, marihuana, heroin atd.).

 

Přes tyto jasné argumenty je Ritalin ve společnosti stále někdy přijímán jako kontroverzní lék s potenciálem rozvoje závislosti na něm (viz např. www.drogy.cz/ritalin/kap-co-je-ritalin.html).